Skip to navigation Skip to Content

Search

Menu
Search Marshfield Clinic Health System
Join a world-class health system. Find jobs

Marshfield Clinic Health System Zoo Siab Tos Txais Nej

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cov nqe lus hauv qab no yuav coj tau koj mus nrhiav xov xwm tseem ceeb qhia txog lub khws kho mob hu ua Marshfield Clinic. Cov neeg kawm tawm ua hauj lwm rau peb yeej npaj tau los pab kho nej.
 • Nrhiav ib lub khws kho mob hu ua Marshfield Clinic ua nyob ze ntawm koj?
 • Koj puas xav tau ib tus neeg pab txhais lus?
 • Yuav Teem Kev Kuab Mob Li Cas?
 • Qhov Chaw Muaj Kev Pab Rau Cov Neeg Tuaj Kho Mob
 • Cov Neeg Muaj Mob Cov Cai
 • Tiv Tauj Peb
 • Xov Xwm Txog Tej Yam Kub thiab Ceev Heev

Nrhiav ib lub khws kho mob hu ua Marshfield Clinic ua nyob ze ntawm koj?

Marshfield Clinic muaj tshaj li ntawm 50 qhov chaw kom yooj yim rau nej nyob hauv plawv thiab yav qaum teb hauv lub lav Wisconsin. Koj yuav tsum nrhiav tau kev kho mob thiab kho hniav rau ntau lub nroog.

Koj Puas Xav Tau Ib Tus Neeg Pab Txhias Lus?

Lub hom phiaj yog yuav muaj kev kho neeg kom zoo tshaj plaws. Peb mam rhiav ib tus neeg txhais lus los pab kom koj txoj kev ntsib tus kws kho mob mas zoo tshaj.

Yog xav tau tus neeg txhais lus yuav tsum qhia li 48 xuab moo ua ntej. Hu tuaj rau Interpeter Services ntawm tus xov tooj 715-847-3599 los yog 715-858-4568 kom tau kev pab los yog xav paub ntxiv.

Yuav Teem Sijhawm Lis Cas?

Marshfield Clinic muaj peb txoj hauv kev rau koj teem sijhawm ntsib cov kws kho mob.

 • Hu xov tooj tuaj ntawm 715-387-5317 es peb mam pab teem sijhawm nrog ib tug kws kho mob rau qhov chaw kom yooj yim rau koj.
 • Koj tuaj ntsib ib qhov chaw ua haujlwm tuaj teem sijhawm.

Qhov Chaw Muaj Kev Pab Rau Cov Neeg Tuaj Kho Mob

Marshfield Clinic muaj ntau txoj kev pab koj kom thiaj li paub txiav txim saib puas yuav siv nyiaj los kho.

Peb cov neeg ua haujlwm mam rhiav cov kev pab, xa tawm mus rau lwm qhov chaw kho mob, khwv yees saib raug nqi npaum li cas, muab cov qub ntawb ntawv qhia txog Medicare thiab Medical Assistance thiab teb cov lus nug.

Koj yuav tau txais:

 • Khwv yees saib yuav tau them npaum li cas.
 • Qhia txog thiab xa tawm mus rau lwm txoj kev los pab them cov nqi kho mob.
 • Pab txog koj cov nqi thiab yuav them li cas
 • Pab txog cov ntaub ntawm tiv thaiv

Cov xov toom yog:

Chippewa Center: 715-726-4227 or 715-738-4360
Eau Claire Center: 715-858-4825
Ladysmith Center: 715-532-2315
Marshfield Center: 715-389-4475
Merrill Center: 715-539-0101
Minocqua Center: 715-358-1131
Park Falls Center: 715-762-3212
Rice Lake Center: 715-236-8420
Wausau Center: 715-847-3904
Weston Center: 715-847-3904​

Txoj Cai Pab Nyij

​Marshfield Clinic Health System (nrog rau Lakeview Medical Center hauv Rice Lake) mam muab kev kuaj mob sai thiab mob tsim nyog pab dawb los sis luv nqi rau tus neeg mob uas yog tsim nyog tau txais li cas.​

Kawm ntau txog kev pab nyiaj txiag.​​​

Tiv Tauj Peb

Sau Ntawv Tuaj los sis Hu Xov Tooj Tuaj

Marshfield Clinic – Marshfield Center
1000 North Oak Avenue
Marshfield, WI 54449
715-387-5511 or 1-800-782-8581
Qhov Chaw Muaj Kev Pab thiab Kev Qhia Txog (Resource and Information Center): 1-866-520-2510 (8 a.m. – 5 p.m. Monday – Friday)

Xav tau lwm qhov chaw

Xov Xwm Txog Tej Yam Kub thiab Ceev Heev

Feem ntau ntawm cov zej zog, hu rau 9-1-1 yog hais tias:

 • Pib mob hauv siab los yog pheej tsam tsam
 • Kiv taub hau los yog hnov tej yam xwm li plawv yuav nres
 • Yog hais tias tus menyuam uas yau tshaj peb hlis ua pa nyuaj los yog ua npaws
 • Yog hais tias riam hlais ua rau qhov nqaij ntawv loog los yog txav tsis tau

Cov xwm txheej kub kub no yuav tau mus kho kom sai.

Nyob rau hauv Marshfield mas peb cov kws kho mob hauv St. Joseph’s Hospital Emergency Room ua haujlwm 24 xuab moo.

Koj hus tau Marshfield Clinic ntawm tus nov tooj 1-800-782-8581 los 715-387-5511 txhua lub sijhawm nruab hnub hmo ntuj. Mus cuag tus kws kho mob.

St. Joseph’s Emergency Room, hu 1-800-522-1332 los 715-387-7676